REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET  

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Regulamin sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet, zwany dalej „regulaminem” określa zasady sprzedaży abonamentów parkingowych uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi za pośrednictwem sieci Internet. 

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. uchwale – należy przez to rozumieć aktualną uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Treść obowiązującej uchwały wraz ze zmianami jest udostępniana pod adresem internetowym https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne;

 2. Strefie – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi, określoną w uchwale;

 3. cenniku opłat za parkowanie – należy przez to rozumieć wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie, określoną w uchwale;

 4. ZDiT – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi;

 5. serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów parkingowych działający na stronie internetowej e-sklepu;

 6. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów parkingowych przez serwis; 

 7. formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej e-sklepu;

 8. Punkcie Obsługi – należy przez to rozumieć stanowisko Wydziału Parkowania przystosowane do obsługi interesantów mieszczące się w budynku przy ul. Tuwima 36 (wejście od frontu), czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 15:00 oraz we wtorki w godz. 9:00 – 16:30;

 9. punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć stanowiska Centrum Usług Wspólnych, znajdujące się w budynku przy ul. Tuwima 36 (wejście od frontu), czynne w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 8:00 - 15:00 oraz we wtorki w godz. 9:00 - 16:30;

 10. SSPO – należy przez to rozumieć system szybkich płatności online, tj. usługę świadczoną drogą elektroniczną umożliwiającą Klientom szybką realizację przekazu pieniężnego z tytułu zakupu abonamentu parkingowego w serwisie. 

Rozdział II
Rodzaje abonamentów parkingowych i wysokość opłat

§ 3.

1. Za pośrednictwem serwisu Klient może otrzymać abonamenty parkingowe, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu. 

2. Wysokości opłat za abonamenty parkingowe, o których mowa w ust. 1 są określone w cenniku opłat za parkowanie oraz w Załączniku nr 1 do regulaminu.

3. W przypadku skorzystania z SSPO do ceny abonamentu nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty.Rozdział III
Warunki zakupu abonamentu parkingowego

§ 4.

1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Abonament zostaje aktywowany z dniem określonym przez Klienta we wniosku, o jakim mowa w § 5 ust. 1, jako początek jego obowiązywania, z zastrzeżeniem że nie nastąpi to wcześniej niż następnego dnia roboczego po  odnotowaniu przez serwis wpływu płatności.

3. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych jest możliwe nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.

4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany zarejestrować indywidualne konto na stronie serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu.

5. Klient, który posiadał konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia, jest zobowiązany do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji. 

§ 5.

1. Po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu na swoim koncie, Klient wybiera interesujący go abonament parkingowy klikając w jego nazwę, po czym wypełnia elektroniczny wniosek oraz załącza do niego skany dokumentów wymaganych przepisami uchwały. Po weryfikacji, o której mowa w ust. 3, maksymalnie w ciągu 7 dni załączone do wniosku skany dokumentów są automatycznie usuwane z serwisu. Zakończenie procedury złożenia elektronicznego wniosku następuje po kliknięciu przez Klienta pola wyboru o etykiecie „złóż wniosek”.

2. Nieuzupełnienie przez Klienta któregokolwiek z obowiązkowych do wypełnienia pól w wybranym wniosku uniemożliwi rejestrację zamówienia i otrzymanie abonamentu.

3. Złożony wniosek podlega weryfikacji przez pracownika ZDiT, która może trwać do 5 dni roboczych.

4. W sytuacji gdy weryfikacja, o której mowa w ust. 3, zakończy się negatywnie, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja o stwierdzonych błędach wraz z wezwaniem do ich usunięcia. W przypadku braku reakcji ze strony Klienta na wezwanie, w terminie 7 dni od daty jego wysłania, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

5. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku Klient dokonuje wpłaty na przyporządkowany do złożonego zamówienia indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez serwis.

6. Ze względów weryfikacyjnych abonamenty parkingowe zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.

7. Żądania wystawienia noty księgowej Klient dokonuje podczas składania wniosku.

8. W przypadku, o którym mowa w ust 7, Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia noty księgowej (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby oraz nr PESEL/NIP). 

9. Notę księgową Klient może odebrać w Punkcie Obsługi. 

§ 6.

1. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, o jakim mowa w § 5 ust. 5, abonament zostanie aktywowany, a serwis prześle na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym, informację o zrealizowaniu zamówienia wraz z jego szczegółami.

2. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu parkingowego następuje w momencie przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia zaksięgowania na koncie ZDiT uiszczonej opłaty.

3. W przypadku wpłynięcia środków na konto ZDiT po dacie wskazanej przez Klienta jako dzień rozpoczęcia ważności abonamentu parkingowego, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty.

§ 7.

Abonamenty parkingowe zakupione w e-sklepie występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 8.

1. Dopuszcza się zmianę numeru rejestracyjnego przypisanego do zakupionego abonamentu, z zastrzeżeniem, że daty jego ważności pozostaną bez zmiany.

2. Zmiana numeru rejestracyjnego możliwa jest wyłącznie przez uprawnionego pracownika ZDiT na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Klienta.

3. Wnioski należy składać zgodnie z procedurą opisaną w § 12.

§ 9.

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiT w przypadku: 

 1. błędnego wypełnienia formularza zamówienia;

 2. niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności; 

 3. dokonania wpłaty na niewłaściwy numer zamówienia.

Rozdział IV
Forma płatności

§ 10.

1. Klient może dokonać płatności za zamówione abonamenty parkingowe za pośrednictwem przelewu bankowego.

2. W przypadku skorzystania z SSPO Klient może wybrać spośród innych form płatności udostępnionych przez ten system.

3. W przypadku płatności kartą płatniczą termin realizacji zlecenia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 11.

ZDiT nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego poza stroną serwisu.

Rozdział V
Reklamacje

§ 12.

1. Reklamacje dotyczące abonamentów parkingowych nabytych poprzez serwis są rozpatrywane przez ZDiT.

2. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą:

 1. problemów technicznych serwisu - drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ;
 2. zasad wydawania abonamentów:

a) osobiście - w punkcie przyjmowania reklamacji albo
b) drogą pocztową - na adres ZDiT: ul. Tuwima 36, 90-002 Łódź, albo
c) drogą elektroniczną - na adres poczty elektronicznej: ,albo
d) drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUAP.

3. Dla zgłoszenia reklamacji niezbędne jest podanie numeru zamówienia lub numeru rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydany abonament.

4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od formy, w jakiej zgłoszona została reklamacja, na adres widniejący w przesłanej korespondencji.

6. Reklamacje niezawierające wszystkich wymaganych danych (numer zamówienia / numer rejestracyjny pojazdu) nie będą rozpatrywane.

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych 

§ 13.

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest ZDiT.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl.

4. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia:

 1. adres poczty elektronicznej, numer rejestracyjny pojazdu - będą przetwarzane w celu sprzedaży abonamentu parkingowego, weryfikacji uprawnień do postoju pojazdu  w strefie płatnego parkowania, ubiegania się o wystawienie duplikatu lub o wymianę abonamentu;

 2. imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby oraz nr PESEL/NIP - będą przetwarzane w celu wydania noty księgowej.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 ze zm.) oraz uchwały.

6. Administrator będzie przekazywał zebrane dane osobowe podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów.

7. Klient posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje odmowę wydania abonamentu lub noty księgowej.

9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 14.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

§ 15.

ZDiT przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów parkingowych Klientowi łamiącemu postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadku, gdy Klient zażąda usunięcia swoich danych osobowych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie. 

§ 16.

ZDiT może dokonać zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów parkingowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet

WYKAZ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH DOSTEPNYCH ZA POŚREDNICTWEM E-SKLEPU

L.p.

Rodzaj abonamentu

Zakres obowiązywania

Kwota

1

roczny dla Podstrefy A

cała Strefa

3 000,00 zł

2

kwartalny dla Podstrefy A

cała Strefa

900,00 zł

3

roczny dla Podstrefy B

tylko w Podstrefie B i D

2 000,00 zł

4

kwartalny dla Podstrefy B

tylko w Podstrefie B i D

600,00 zł

5

miesięczny dla Podstrefy C

tylko w Podstrefie C

180,00 zł

6

roczny dla mieszkańca Strefy

wyłącznie w Sektorze, w którym zameldowany jest Klient

240,00 zł

7

roczny dla pojazdów z napędem hybrydowym

cała Strefa

360,00 zł

8

roczny dla pojazdów pogotowi technicznych

cała Strefa

290,00 zł

9

dla osób niepełnosprawnych 

(maks. na 3 lata w zależności od daty ważności Karty Parkingowej)

cała Strefa

0,00 zł

10

miesięczny dla posiadaczy okresowego biletu kolejowego/MPK

tylko w Podstrefie C

50,00 zł