REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH

ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów parkingowych uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet;

2) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Nr XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1998) ze zm. Treść obowiązującej uchwały jest wskazana na stronie www.zdit.uml.lodz.pl;

3) Strefie – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi, określoną w uchwale;

4) cenniku opłat za parkowanie – należy przez to rozumieć wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określoną w uchwale;

5) ZDiT – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej;

6) serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów parkingowych działający pod adresem www.lodz.e-abonamenty.pl;

7) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów parkingowych przez serwis;

8) formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej www.lodz.e-abonamenty.pl;

9) Punkcie Obsługi – należy przez to rozumieć Punkt Obsługi znajdujący się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 (wejście bezp. z ulicy), czynny w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, w godz. 7:45 ‑ 15:00 oraz we wtorki w godz. 9:00 ‑ 16:30;

10) punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć Kancelarię Centrum Usług Wspólnych, znajdującą się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 (wejście bezp. od ulicy), czynną w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, w godz. 7:30 ‑ 15:30 oraz we wtorki w godz. 9:00 ‑ 17:00.

11) systemie e-Płatności – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną umożliwiającą Klientom szybką realizację przekazu pieniężnego z tytułu zakupu abonamentu parkingowego w serwisie. Operatorem systemu e-Płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185.

 

Rozdział II

Rodzaje abonamentów parkingowych i wysokość opłat

 

§ 3

 

 1.    Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić następujące abonamenty parkingowe:

  1) abonament parkingowy roczny na Podstrefę A (obowiązuje w całej Strefie),
  2) abonament parkingowy kwartalny na Podstrefę A (obowiązuje w całej Strefie),
  3) abonament parkingowy roczny na Podstrefę B (obowiązuje wyłącznie w Podstrefie B),
  4) abonament parkingowy kwartalny na Podstrefę B (obowiązuje wyłącznie w Podstrefie B).
  5) abonament parkingowy miesięczny na Podstrefę C (obowiązuje wyłącznie w Podstrefie C).
 1.    Wysokość opłat za abonamenty parkingowe, o których mowa w ust. 1 są określone w cenniku opłat za parkowanie oraz na stronie www.lodz.e‑abonamenty.pl.
 2.    W przypadku skorzystania z systemu e-Płatności do ceny abonamentu doliczona zostanie opłata prowizyjna dla operatora systemu w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu systemu e-Płatności.
 3.    Skorzystanie przez Klienta z systemu e-Płatności jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na prawo do zakupu abonamentu za pośrednictwem serwisu.

 

Rozdział III

Warunki zakupu abonamentu parkingowego

 

§ 4

 

 1.    Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2.    Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu – nie dotyczy zamówienia opłacanego przy użyciu systemu e-Płatności.
 3.    Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych możliwe jest nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 4.    W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji Regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.
 5.    Klient decydując się na skorzystanie z systemu e-Płatności zobowiązany jest do dodatkowego zapoznania się i zaakceptowania „Regulaminu systemu e-Płatności”
 6.    Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

 

§ 5

 

 1.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. Przy skorzystaniu z systemu e-Płatności Klient jest zobowiązany do podania dodatkowych danych wymaganych przez operatora systemu do realizacji złożonego zlecenia. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz dzień początkowy świadczenia usługi abonamentowej (nie wcześniej niż 7 dni po dacie złożenia zamówienia).
 2.    Abonamenty parkingowe kupowane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu. 
 3.    Żądanie wystawienia noty księgowej musi być zgłoszone przez Klienta podczas zakupu abonamentu parkingowego poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „Tak, proszę o wystawienie noty księgowej”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia noty księgowej. Nieuzupełnienie ww. danych uniemożliwi wystawienie noty księgowej. Notę księgową klient może odebrać w Punkcie Obsługi.
 4.    Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty (do każdego zamówienia generowany jest indywidualny numer konta wpłaty). Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

 

§ 6

 

 1.    ZDiT wysyła Klientowi potwierdzenie zaksięgowania na rachunku zamówienia uiszczonej przez Klienta opłaty.
 2.    Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu parkingowego następuje w momencie przesłania na adres email Klienta potwierdzenia zaksięgowania na koncie ZDiT uiszczonej przez Klienta opłaty.
 3.    W przypadku wpłynięcia środków na konto ZDiT po wskazanej przez Klienta dacie rozpoczęcia ważności abonamentu parkingowego, abonament będzie obowiązywał od daty zaksięgowania wpłaty.

§ 7

 

 1.    Po zaksięgowaniu opłaty za abonament na koncie ZDiT lub po dokonaniu wpłaty za pośrednictwem systemy e-Płatności Klient jest uprawniony do otrzymania abonamentu parkingowego.
 2.    Ogólnodostępne abonamenty parkingowe zakupione w e-sklepie występują w formie elektronicznej. 

§ 8

 

 1.    Dopuszcza się wymianę numeru rejestracyjnego przypisanego do zakupionego abonamentu, z zastrzeżeniem, że daty jego ważności pozostają bez zmiany.
 2.    Wymiana numeru rejestracyjnego możliwa jest wyłącznie przez uprawnionego pracownika ZDiT na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Klienta.
 3.    Wnioski należy składać zgodnie z procedurą opisaną w § 13.

§ 9

 

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiT w przypadku:

1) błędnego wypełnienia formularza zamówienia,

2) niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności,

3) dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer zamówienia.

 

Rozdział IV

Forma płatności

 

§ 10

 

Za abonamenty parkingowe zakupione poprzez serwis należy uiścić opłatę wyłącznie przelewem bankowym.

 

§ 11

 

 1.    W przypadku skorzystania z systemu e-Płatności Klient może wybrać spośród następujących form płatności:

  1) karty płatnicze: Visa, MasterCard;
  2) płatności online;
  3) BLIK.

 2. W przypadku płatności kartą płatniczą termin realizacji zlecenia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 12

 

ZDiT nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych niż strona serwisu.

 

Rozdział V

Reklamacje

 

§ 13

 

 1.    Reklamację dotyczącą abonamentu parkingowego zakupionego poprzez serwis Klient może zgłosić osobiście w punkcie przyjmowania reklamacji lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny jest dostępny na stronie serwisu. W formularzu niezbędne jest podanie numeru zamówienia lub numeru rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydany abonament.
 2.    Reklamację dotyczącą systemu e-Płatności należy składać wyłącznie do operatora systemu w sposób określony w § VIII Regulaminu systemu e-Płatności.
 3.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4.    O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony informacją przesłaną na adres mailowy podany w formularzu albo listownie na wskazany adres.
 5.    Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych (numer zamówienia/numer rejestracyjny) w formularzu nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

 

§ 14

 

 1.    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 2.    Administratorem danych osobowych jest ZDiT.
 3.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl
 4.    Dane osobowe podane w formularzu zamówienia:- adres poczty elektronicznej, numer rejestracyjny pojazdu - będą przetwarzane w celu sprzedaży abonamentu parkingowego, weryfikacji uprawnień do postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania, ubiegania się o wystawienie duplikatu lub o wymianę abonamentu, 
  - imię, nazwisko, adres oraz opcjonalnie: nazwa firmy i numer NIP - będą przetwarzane w celu wydania noty księgowej,
 5.    Powyższe dane będą przetwarzane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Uchwały Nr XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r.
 6.    Administrator będzie przekazywał zebrane dane podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów.
 7.    Klient posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8.    Klient jest zobowiązany do podania ww. danych zgodnie z ww. przepisami prawa. Niepodanie danych spowoduje odmowę wydania abonamentu lub noty księgowej.
 9.    Pozyskane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10.    Administratorem danych osobowych użytkowników systemu e-Płatności jest operator systemu – Blue Media S.A. Szczegóły dostępne są w § VI Regulaminu systemu e-Płatności.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 16

 

ZDiT przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów parkingowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

§ 17

 

ZDiT może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów parkingowych zawartych w oparciu o Regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.